AKADEMİ » Kurumlara Özel ve Katılıma Açık Eğitimler

Hastaneler / Sağlık Sektörü Eğitimleri

Sağlık kuruluşlarında hizmet sunumunun temel belirleyicisi insan gücünün yönetimi, Personel özlük işleri ve işe alımların yanı sıra, sağlık personeline yönelik stratejilerin geliştirilmesi de büyük hassasiyet taşımaktadır. Bu eğitimler, sağlık işletmelerine yeni stratejileri bilinçli şekilde uygulayan kişiler, firma, kurum ve kuruluşlarda, kazanılan bilgi birikimi sayesinde sektörel iletişimin sağlanması ve karşılıklı tecrübelerin aktarılması / paylaşılması olarak programa alınmıştır. Eğitimlerimiz bu bilinç ve tecrübelerimiz ile oluşturulmuştur.

 • Hastane Yapısına Uygun Yönetim Yaklaşımlarının Tespiti,
 • Yönetim Hataları Ve Boşluklarının Tespiti ve Gerekli Önlemlerin Alınması,
 • Uygulanan Yönetim Sistem ve Yaklaşımlarının, Verimlilik ve Performansa Etkilerinin Belirlenerek, Verimlilik ve Performans Arttırıcı Yönetim Modellerinin Kurulması, 
 • İş Planlarının Oluşturulması,
 • Tüm Kademe Çalışanlarının İş İlişkilerinin ve Kurum İçi İletişim ve Koordinasyon Sisteminin Kurulması,
 • Kurum Amaçlarını Gerçekleştirmeye Yönelik Örgütsel Yapının ve Organizasyon Şemasının Revizyonu,
 • Çalışanların Motivasyonunu Sağlama ve Performanslarını Ölçme,
 • Şirketin Denetim İlke, Teknik ve Kriterlerinin Belirlenerek Etkin Denetim Sistemlerinin Kurulması
 • Hizmet İçi Eğitim Ağının Oluşturularak Etkinliğinin Sağlanması
 • Hastanelerin Kurumsallaşması Önündeki Engellerin Tespiti ve Çözümlenmesi 
 • Hastane Çalışma Kalitesinin İncelenmesi ve Çalışma Kalitesini Artıracak Düzenlemelerin Yapılması 
 • Hasta Memnuniyetinin Ölçülmesi ve Memnuniyet Arttırıcı Düzenlemelerin Yapılması
 • Hastane Vizyon ve Misyon Tanımlamalarının Yapılması,
 • Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Hedeflerin Belirlenmesi,
 • Stratejik Planların Hazırlanması,
 • Rekabet Stratejilerinin Oluşturulması,
 • SWOT Analizlerinin Yapılması,
 • Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Eylem, Yatırım ve Büyüme Alanlarının Belirlenmesi ve Uygulanması,
SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları